Úradná správa č. 20 - 11/12

Rada ObFZ – Stanislav Špila

Rada ObFZ na svojom zasadnutí dňa 1.12.2011 o.i. schválila:

1. Výsledky a tabuľky vo všetkých kategóriách za jesennú časť súť. ročníka  2011/2012.

2. Rozpočet na rok 2012.

3. Zmenu článku stanov ObFZ čl.10, odst.2, nové znenie: „Ako riadni členovia s právom hlasovať sa konferencie ObFZ môžu zúčastniť členovia Rady ObFZ, delegovaní subjektmi, ktoré budú zastupovať. Členovia VV a sekretári ObFZ sa konferencie zúčastňujú, avšak nemajú právo hlasovať.“

4. Zmenu rozpisu súťaží ObFZ čl.26 bod 20, znenie: „Neoprávnený štart a pokus o neoprávnený štart v majstrovskom futbalovom stretnutí trestá pokutou v prvom prípade 165 euro s následným rozdelením 100 euro pre ObFZ 55 euro pre dotknutý FK. V opakovanom prípade pokuta 210 euro s následným rozdelením140 euro pre ObFZ 70 euro pre dotknutý klub.“

5. Rada ObFZ doporučuje klubom v pôsobnosti ObFZ  v zápise o stretnutí dodržiavať chronologický sled čísel hráčov (1,5,7,9,13,25,37 a pod.) s výnimkou brankára.

Športovo – technická komisia – Milan Škorník

Úsek mládeže

Oznamujeme klubom, že tradičné mládežnícke turnaje ObFZ Kysúc sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

1. Turnaj  starších žiakov  roč.1997 a mladší organizovaný pod záštitou primátorov miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka sa uskutoční dňa 29.1.2012 v športovej hale Pratex, štartovné 50 euro. Prihlášky zasielať na ObFZ do 15.1.2012.

2. Turnaj dorastencov roč.1993 a mladší organizovaný pod záštitou združenia obci Triangel Čierne, Skalité, Svrčinovec sa uskutoční dňa 5.2. 2012 v športovej hale Pratex ,štartovné 50 euro. Prihlášky zasielať na ObFZ do 15.1.2012.

 

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

ObFZ Kysúc vzhľadom na prípravu nového informačného a registračného systému pre Slovenský futbal, žiada kluby (FK Čadca, ŠK Javorník Makov, TJ Slovan Nová Bystrica, FK Slovan Podvysoká, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, TJ Radôstka, TJ Rozkvet Klubina), ktoré majú registrovaných žiakov roč. 1997 a mladší, predložiť ku kontrole registračných údajov všetky registračné preukazy na sekretariát ObFZ.

ObFZ Kysúc obdržal od SsFZ lopty pre mládežnícke družstva pôsobiace v súťažiach SFZ a SsFZ , tieto lopty budú podľa rozdeľovníka predané jednotlivým družstvám pri kontrole RP žiakov na sekretariáte ObFZ.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy