Úradná správa č. 2 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Termíny,príhlásene družstvá a pridelené čísla pre súťaž dospelých nájdete na stránke ObFZ Kysuc,

 

Úsek mládeže:

1. Termíny,príhlásené družstvá a pridelené čísla pre súťaže mládeže nájdete na stránke ObFZ Kysuc

2. Prihlásené Mužstvá súťaže prípraviek: - TJ Pokrok Stará Bystrica,FK Vadičov, FK Lodno, OŠK Rudina,FK Čadca, Športový klub SLOVANIA, TJ Tatran Oščadnica,

FK Tatran Turzovka, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, FK Polom Raková, TJ Slovan Skalité,

ObFZ Kysúc zvoláva na stredu 18.07.2018 o 16,00 hod v zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov vyššie uvedených družstiev prípravky ohľadom

dohody na systéme súťaže a jej vylosovanie pre ročník 2018/2019.

 

Komisia rozhodcov Peter Moják

1. Upozorňujeme R, že pre nový súťažný ročník 2018/2019 musia mať zaplatené členské 10 eur. Je možné si faktúru vygenerovať cez ISSF, alebo priniesť 10 eur na sekretariát do konca mesiaca júl a členské vám bude zaplatené hromadne. Taktiež si skontrolujte platnosť registračného preukazu. Ak vám platnosť končí, treba si objednať nový RP cez ISSF systém, alebo nahlásiť objednanie na sekretariáte (priniesť 5 eur) do konca júla a RP budú objednané hromadne. Platí aj pre nových R, ktorí ešte nemajú RP. Úradné hodiny na sekretariáte sú každú stredu a piatok od 10.00-17.00.

2. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Disciplinárna komisia – Ľubomír Jurišta

 

58. D.org. na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.46-17/18 - ukladá vedúcemu družstva MŠK KNM "C" U13 , Ľubomír Chovanko (1055453) - DO , zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 5 mesiacov nepodmienečne od 22.6.2018 do 22.11.2018.  DP čl.53/1a, čl.16/1, čl.9/2 bi (10 EUR MZF) .

59. D.org. na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.46-17/18 - ukladá trénerovi družstva MŠK KNM "C" U13 , Roman Toka (1156290) - DO, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 5 mesiacov nepodmienečne od 22.6.2018 do 22.11.2018. DP čl.53/1a, čl.16/1, čl.9/2 bi. (10 EUR MZF).

60. D.org. na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.46-17/18 - upúšťa od potrestania kapitána družstva MŠK KNM "C"  Samuel Valiašek (1393514) . DP čl.5/2, čl.53/4 .

61. D.org. na základe odstúpenia KR z ÚS č.47-17/18 po prešetrení veci upúšťa od disciplinárneho opatrenia pre družstvo FK Vadičov.

62. D.org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2017/2018 do súťažného ročníka 2018/2019 u týchto previnilcov :

a. Štefan Slivoň (1222461) FK vadičov  - do 10.11.2018

b. Dávid Baláž (1399328) Javorník Makov U19 - do 21.8.2018

c. Tomáš Cabúk (1146622) vedúci družstva Slávia Zákopčie - do 9.9.2018

d. Peter Riško (1217280) kapitán družstva Slávia Zákopčie - do 9.9.2018

e. Ľubomír Chovanko (1055453) vedúci družstva MŠK KNM - do 22.11.2018

f. Roman Toka (1156290) tréner družstva MŠK KNM - do 22.11.2018

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

 

Správy zo sekretariátu.

 

Upozorňujeme na neuhradenie faktúr: Korňa, Makov, Podvysoká.  Potvrdenie o úhrade zašlite e-mailom do 17.07.2018. Ak ste úhradu medzičasom previedli, upozornenie neakceptujte!

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy