Úradná správa č. 2 - 13/14

zo dňa 26.07. 2013

Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov hráčov bude v dňoch 30.7.2013 a 31.7.2013 v úradných hodinách. (UT 9.00 – 15.00, ST 10.00 – 17.00)

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Na základe oznámenia TJ Kysučan Korňa upresňujeme údaje štatutárov: štatutár Jozef Kontrík (0908929405), manažér Ing. Marián Malík (0918893500)

 2. Za neúčasť na aktíve zaťažujeme poplatkom 10 eur (ZBF) následovné kluby: FK Lodno, TJ Slovan Rudinská, TJ Slovan Podvysoká, TJ Slovan Klokočov, TJ Olešná.

 3. Na základe žiadosti oznamujeme, že TJ Spartak Vysoká nad Kysucou dorast odohrá všetky domáce MFZ v sobotu UHČ dospelých (poplatok 4 eur ZBF).

 4. Nariaďujeme predložiť klubom zoznamy hráčov v termíne do 30.7. 2013 na ObFZ Kysúc, zároveň sú FK povinné mať v čase ich predkladania vytvorené v systéme ISSF príslušné družstvo, a to aj s uvedením všetkých hráčov podľa predkladanej súpisky hráčov družstva. .

 5. Nariaďujeme FK Čadca B Horelica, MŠK Kysucké Nové Mesto B, FK Tatran Krásno nad Kysucou B, TJ Javorník Makov B, predložiť súpisku A mužstiev v termíne do 30.7.2013 na ObFZ Kysúc.

 6. Na základe prihlášky dodatočne zaraďujeme TJ Slovan Olešná do súťaže II. triedy QUICK SPORT (priradené číslo 7) pre súťažný ročník 2013/2014.

 7. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy 4.8. 2013 o 16.30 hod.:

 • Tatran Turzovka - Kysučan Korňa
 • Slovan Nová Bystrica - FK Čadca B Horelica
 • Snaha Zborov nad Kysucou - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • Slovan Podvysoká - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • TJ Beskyd Svrčinovec - OŠK Rudina
 • Slovan Rudinská - FK Nesluša
 • Spartak Vysoká nad Kysucou – Slovan Ladonhora Vadičov

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 1. DK dáva klubom na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení súťažného ročníka 2012/2013 dňa 30.6.2013 zvyšok trestu sa vykoná po začatí súťažného ročníka 2013/2014 dňa 4.8.2013. DP čl. 10/10. Uvedené sa vzťahuje na týchto previnilcov: a) Emil Sýkora, tréner mužstva Tatran Krásno B bod 119 – zvyšok trestu 15 dní, b) Peter Gavlák, tréner mužstva Tatran Oščadnica bod 123 – zvyšok trestu 21 dní, c) Marián Mosor, vedúci mužstva Tatran Oščadnica bod 168 – zvyšok trestu 1 mesiac 26 dní, d) Ladislav Staškovan, tréner mužstva Beskyd Svrčinovec bod 195 – zvyšok trestu 2 mesiace 16 dní.

 2. DK dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2012/2013 do súťažného ročníka 2013/2014 u týchto previnilcov: a) Dávid Súhrada,1191500, Spartak Vysoká – 1 MFZ; b) Marián Odrobiňák 1319489, Kysučan Korňa, dorast – 3 MFZ; c) Stanislav Kopera, 1244521, Slovan Skalité, dorast – 5 MFZ; d) Tomáš Kušnír, 1261158, Slovan Skalité, dorast – 3 MFZ; e) Marián Kekely, 1248336, FK Lodno – 3 MFZ; f) Juraj Janáč, 1195944, FK Nesluša – 2 MFZ; g) Ladislav Šlapka, 1179133, FK Nesluša – 2 MFZ; h) Richard Staškovan, 1135073, Beskyd Svrčinovec – 2 MFZ; i) Matej Jašurek, 1198447, Tatran Oščadnica – 4 MFZ; j) Ivan Mesaroš, 1175428, Rozkvet Klubina – 1 MFZ; k) Jozef Mihálik, 1212717, Spartak Radôstka – 1 MFZ; l) Michal Klago, 1156174, Spartak Vysoká – 3 MFZ; m) Peter Vavrek, 1228810, MŠK KNM B – 1 MFZ.

 3. DK po prešetrení skutočnosti upúšťa od trestu za 4 ŽK pre hráča Spartak Vysoká Štefan Voštinák, 1222763.

 4. DK na základe podnetu hospodárskej komisie ObFZ Kysúc, DK podľa čl. 14/1/d DP začína disciplinárne konanie za nesplnenie uložených povinností (úhrada poplatkov, pokút) voči : a) Tatran Oščadnica 117 eur, b) FK Čadca B 133 eur, c) Kysucké Nové Mesto B 133 eur, d)Tatran Krásno B 142 eur, e) FK Lodno 539 eur, f) Kysučan Ochodnica 279 eur, g) Rozkvet Klubina 181 eur, h) Kysučan Korňa 10 eur, i) Spartak Vysoká nad Kysucou 64 eur. DK ukladá menovaným klubom do 31.7.2013 (streda) do 12.00 hod. preukázať doklad o splnení povinností, pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení (zastavenie pretekárskej činnosti A družstvu dospelých, zastavenie matričnej činnosti klubu apd).

 5. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Posledný termín fyzických previerok: 3.8. o 8.00 hod. na štadióne FK Čadca. Zúčastnia sa: Jantoš, Kajánek, Kubiš, Kupka, Poliak, Ševčík. Úspešné absolvovanie fyzických previerok je podmienkou pre fungovanie R v súťažnom ročníku 2013/2014.

 2. Letný seminár R sa uskutoční dňa 3.8. 2013 vo veľkej zasadačke ObFZ Kysúc. Účasť všetkých R bezpodmienečne nutná pod následkami disc. opatrení. Prezentácia 8.30 – 9.00.

 3. KR berie na vedomie oznámenie R Buček o ukončení aktívnej činnosti ako R pri ObFZ Kysúc.

 4. Ospravedlnenia: Blažek 4.8., Šlapka 3.-4.8. 2013.

 5. Ďalšie zasadanie KR 31.7. o 15.00 hod.

Matričná komisia – František Mrmus

 1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

 2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

 • vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

 • v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

 • za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nichzodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

 1. Tlačená verzia Rozpisu súťaží 2013/2014 bude na sekretariáte ObFZ Kysúc k dispozícii všetkým záujemcom od piatku 2.8. 2013.
 2. Rozhodcovia, ktorí majú záujem o preukaz člena SFZ, nahlásia svoj záujem na sekretariát ObFZ Kysúc. Cena preukazu je 5 eur.
 3. Sekretariát ObFZ Kysúc bude v mesiaci júl otvorený v dňoch: utorok (9.00 – 15.00), streda (10.00 – 17.00), štvrtok (10.00 – 17.00).

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy