Úradná správa č. 19 - 20/21

Dnes 11.12.2020 boli delegátom riadnej Konferencie ObFZ Kysúc na mail zaslané materiály k bodom programu a hlasovací lístok per rollam. V prípade akýchkoľvek otázok alebo prípadných problémov odoslania vyplneného hlasovacieho lístka neváhajte kontaktovať sekretariát Lenka Rumanová +421 908 934 081,mail: sekretariat@obfzkysuc.sk.  Termín ukončenia hlasovania je 18.12.2020.

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 09.12.2020 o.i :

Schválil:

1. Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021

2. Formu, program  a termín konferencie ObFZ Kysúc.

3. Doporučil konferencií ObFZ Kysúc schváliť návrh rozpočtu na rok 2021.

Zobral na vedomie:

1. Kontrolu uznesení

2. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc

3. Správu hospodárskej komisie.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 14.12.2020 do 10.01.2021 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 948 643 507,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Futbalové zväzy