Úradná správa č. 17 - 16/17

zo dňa 04.11.2016

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 02.11.2016 o.i.

VV schválil:

1. Vladimíra Štefana  za člena disciplinárnej komisie ObFZ Kysúc.

2. Spôsob výberu členských poplatkov od R a DZ s príslušnosťou k ObFZ Kysúc

3. Družobné stretnutie zväzov 18.11.2016 v Oldřichoviciach

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácia

2. Priebežné hodnotenie súťaží.

3. Prípravu zimných halových turnajov

4. Správu HK.

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.kolo  zo dňa 30.10.2016

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo  zo dňa 30.10.2016

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 02.11.2016

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 02.11.2016

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

OŠK Snežnica - FK VADIČOV (neskorá nominácia H)

FK LODNO - TJ Rozkvet Klubina (neskorá nominácia H)

Úsek mládeže :

1.Zaťažujeme ŠK Javorník Makov poplatkom podľa RS čl.28/4 (Odvolanie voči rozhodnutiu komisie) - 30eur MZF.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 14. kolo zo dňa 30.10.2016

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 14. kolo zo dňa 30.10.2016

2.3. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 9. kolo zo dňa 30.10.2016

2.4. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 02.11.2016

2.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 02.11.2016

2.6. Dohrávku MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 13.kolo medzi FK Nesluša - ŠK Čierne

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

54. Jozef Mihalík (1212717) Spartak Radôstka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 31.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

55. Jaroslav Kučák (1166666) Tatran Oščadnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 31.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

56. Peter Čečko (1178124) Kysučan Ochodnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 31.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

57. Branislav Cudrak (1249003) Spartak Radôstka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 31.10.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

58. Jaromír Švík (1217142) Slávia Zákopčie – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 31.10.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

59. Vladimír Klučka (1217824) Slávia Zákopčie – DO pozastavenie výkonu športu na 4 MFS od 31.10.2016. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

60. Michal Drnda (1239006) ŠK Radoľa – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 31.10.2016. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

61. Na základe správy zo sekretariátu ObFZ Kysúc, D.org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ – neuhradenie splatnej MZF – DO upozornenie klubu TJ Rozkvet Klubina. DP čl. 64/1a,b, čl. 64/8, čl. 9/1a, čl. 10. Za prerokovanie klub zaplatí 10 eur v MZF.

62. D.org. žiada klub TJ Rozkvet Klubina v termíne do 9.11.2016 do 12:00 hod. o predloženie dokladu na sekretariát ObFZ Kysúc o úhrade nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote D.org. uloží klubu DO – pokutu, odobratie bodov. (DP čl. 64/8)

63. D.org. podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 15-16/17 bod 48/a disciplinárne konanie vedené vo veci zastavuje nakoľko po prešetrení veci neboli preukázané skutočnosti uvádzané v podnete klubu Tatran Turzovka.

64. D.org. podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 15-16/17 bod 48/b disciplinárne konanie vedené vo veci zastavuje nakoľko po prešetrení veci neboli preukázané skutočnosti uvádzané v podnete klubu Tatran Turzovka.

65. D.org. po prešetrení veci špecifikovanej v ÚS č. 13-16/17 bod 39 ukladá klubu Tatran Turzovka DO – pokutu vo výške 50 Eur DP čl. 58/1a,f, čl. 9/1c, čl.12/1,6. (7 Eur MZF)

66. D.org. podľa DP čl. 71/d začína disciplinárne konanie voči R Jantoš Pavol za nerešpektovanie výzvy a nariadenia D.org. pri šetrení veci z ÚS č. 16-16/17 bod 53/a. D.org. žiada menovaného aby v lehote do 9.11.2016 do 12:00 sa k predmetnému písomne vyjadril k rukám D.org.

67. D.org. podľa DP čl. 71/1,2a začína disciplinárne konanie voči hráčovi klubu Tatran Oščadnica Tomáš Hromadka (1345533) žiak zo zápasu 14.kola IV. ligy U15 medzi ŠK Čierne – TJ Tatran Oščadnica hraného dňa 29.10.2016 za konanie podľa DP čl. 48/1b. D.org. za účelom objasnenia veci predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 9.11.2016 o 14.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení. D.org. zároveň z uvedeného zápasu predvoláva vedúceho mužstva hostí Michal Gončár. Účasť nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Predseda KR pozýva v prípade záujmu zo strany klubov na spoločné zasadnutie KR a zástupcov klubov ObFZ dňa 9.11.2016 o 16:00 hod. v budove ObFZ Kysúc. Prípadný záujem prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu jan.suhrada@gmail.com.

2.Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle čl. 14 RS ObFZ 2016/2017.

3.KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

4.KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

5.V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

-Hráči do 18 rokov 3 €

-Hráči nad 18 rokov 6 €

-Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 €

-Futbalové kluby 20 €

-Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 €

-Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Úhrada členských príspevkov R a DZ ObFZ Kysúc: Rozhodcom a delegátom z nominačnej listiny ObFZ Kysúc bude členský príspevok vo výške 10 € odpočítaný priamo z mesačného vyúčtovania R za mesiac október.

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

Vzdelávanie trénerov SsFZ

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017

07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016

07. 02. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného)

- doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na tlačivách prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Správy zo sekretariátu

1. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. Raková, Radoľa, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy