Úradná správa č. 17 - 15/16

zo dňa 30.10.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

Na základe informácii oznamujeme FK, že predohrávka 14. kola VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 1.11.2015 sa ruší, z dôvodu nezáujmu väčšiny klubov.

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.kolo  zo dňa 25.10.2015

1.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 28.10.2015

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 11. kolo zo dňa 25.10.2015

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 9. kolo zo dňa 25.10.2015

1.3. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 28.10.2015

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

56. Miroslav Furdan (1251061) FK Tatran Turzovka - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 26.10.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

57. Martin Turiak (1174735) TJ Slovan Podvysoká - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 26.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

58. Erik Furdan (1277532) FK Tatran Turzovka - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 26.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

59. Martin Kravec (1179113) TJ Slovan Rudinská - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 26.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

60. Martin Malík  (1234919) TJ Slovan Rudinská- DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 26.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

61. Na základe správy zo sekretariátu ObFZ Kysúc, D.org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ – neuhradenie splatnej MZF – DO, pokutu vo výške 50 Eur klubu TJ Beskyd Svrčinovec. DP. Čl. 64/1a,b, čl. 64/8, čl. 9/1c, čl. 12/6.  Podľa čl. 12/7 D.org. ukladá menovanému klubu povinnosť uhradiť pokutu v lehote 14 kalendárnych dní od oznámenia disciplinárneho rozhodnutia. Za prerokovanie DO klub zaplatí 10 eur v MZF.

62. D.org. žiada klub TJ Beskyd Svrčinovec v termíne do 4.11.2015 do 12:00 hod. o predloženie dokladu na sekretariát ObFZ Kysúc o úhrade nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote D. org. uloží klubu DO – zákaz prestupov, odobratie bodov. (DP čl. 64/8)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. KR po vzhliadnutí DVD záznamu a na základe správy DZ vyhodnotila sťažnosť na výkon R, AR ako čiastočne opodstatnenú (bod 1 – neopodstatnená, bod 2 – opodstatnená, bod 3 – neopodstatnená) Voči R, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ ObFZ.

2. Žiadame predložiť DVD záznam zo stretnutia VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 25.10.2015: TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa na sekretariát ObFZ Kysúc do 04.11.2015 do 12:00 hod.

3. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.11.2015 o 15:00 hod. R: Goliašová Darina, Maják Jaroslav, Mikula Jaroslav, Kubiš Anton, Ježík Pavol, Cisárik Štefan

4. Škola mladého rozhodcu pokračuje v stredu 11.11.2015 o 15,00 v budove ObFZ  (analýza MFS III.ligy Čadca-Nová Baňa). Každý zaradený R do ŠMR si donesie písacie potreby a blok na zápis poznámok.

5. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy