Úradná správa č. 17 - 14/15

Zo dňa : 28.11.2014

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 26.11.2014 o.i.

VV schválil:

1. Program riadnej Konferencie ObFZ Kysúc, ktorá sa uskutoční v mesiaci február 2015.

Program:

 1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc
 5. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 4.7.2014
 6. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc
 7. Správa revíznej komisie
 8. Informácia o hospodárení ObFZ Kysúc v roku 2014
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2015
 11. Hodnotenie priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 ŠTK, KM, DK KR
 12. Diskusia
 13. Schválenie návrhu uznesenia
 14. Záver

2. Návrh rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2015.

3. Náhradníka na Konferenciu SsFZ 4.12.2014 v Banskej Bystrici  za ObFZ Kysúc Petra Kubinca.

4. Štart hráčov v súťažiach riadených ObFZ Kysúc od 1.1.2015 výhradne na plastový registračný preukaz.

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie

2. Informatívne správy predsedov ŠTK , DK, KR.

3. Prípravu zimných mládežníckych halových turnajov.

4. Správu hospodárskej komisie.

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby Kysučan Korňa, FK Čadca, Tatran Turzovka, Slovan Rudinská, Slávia Zákopčie, OŠK Rudina, Slovan Ladonhora Vadičov, REaMOS Kys. Lieskovec, Rozkvet Klubina, aby na sekretariát ObFZ Kysúc do 2.11. 2014 predložili doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac október .

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 5.12. 2014 do 7.1.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy