Úradná správa č. 17 - 13/14

zo dňa 08.11. 2013

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 6.11.2013 o.i. schválil:

 • Návrh zmeny znenia Stanov ObFZ (konferencia volí člena VV - zástupcu rozhodcov).
 • Obsahové a organizačno - technické zabezpečenie konferencie ObFZ Kysúc.

VV ObFZ zobral na vedomie:

 • Informatívne správy predsedov ŠTK , DK, KR.
 • Prípravu zimných mládežníckych halových turnajov.
 • Správu hospodárskej komisie.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Na základe šetrenia, výpovedí a nepredloženia DVD odstupujeme prípad z MFZ I. triedy 13. kola OŠK Rudina – TJ Slovan Podvysoká na doriešenie DK.

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky dohrávok: 3. kolo žiaci sk. A REaMOS Kys. Lieskovec – Slovan N. Bystrica 0:0, , 2. kolo žiaci sk. B FK Čadca C – Slovan Podvysoká 2:1, , 12. kolo žiaci sk. B ŠK Javorník Makov – Slovan Podvysoká 7:0
 2. Schvaľujeme výsledky 14. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.
 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B po jesennej časti súť. ročníka 2013/2014.
 4. Poradie strelcov I. triedy žiaci sk. A po jesennej časti: 1. Róbert Vakula (N. Bystrica) 19 gólov; 2. Dávid Staňo (Radôstkaň 15 gólov, 3. Juraj Švec (Kys. Lieskovec) 11 gólov.
 5. Poradie strelcov I. triedy žiaci sk. B po jesennej časti: 1. Kristián Špiriak 13 gólov; 2. Mário Hisem (obaja Klokočov) 12 gólov; 3. Dávid Zeman (Čadca C Horelica) 12 gólov.
 6. Na základe písomného vyjadrenia TJ Spartak Vysoká nad Kysucou predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 13.11.2013 o 14.30 hod. z MFZ 5 kola  I. triedy dorast Vysoká – Skalité (28.9.2013). Za TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: vedúci Marek Lisík, tréner Tibor Frátrik, kapitán Kristián Kovalík, hráč Dominik Kubištel, vedúci a tréner Daniel Janita (v danom MFZ na základe písomného vyjadrenia TJ Spartak Vysoká). Za TJ Slovan Skalité: vedúci Martin Štefan, kapitán Marek Kotschy, tréner Ľubomír Kultán.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

KR plánuje školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.

 1. Pozastavujeme delegáciu na 1 MFZ dosp. R Blažek za nedostatky v stretnutí 12. kola I. triedy Slovan Podvysoká – FK Nesluša.
 2. Udeľujeme pokarhanie R Trúchly za nedostatky v stretnutí 12. kola I. triedy Slovan Podvysoká – FK Nesluša.
 3. Pozastavujeme delegáciu na 1 MFZ dosp. R Cisárik za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KR 6.11.2013.
 4. Rozhodcovia si môžu od piatku 8.11.20013 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za október. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 12.11.2013 do 12.00 hod.

Volebná komisia Konferencie ObFZ – Milan Čimbora

Konferencia ObFZ Kysúc dňa 13.7.2013 rozhodla zvolať na 30. novembra 2013 volebnú Konferenciu ObFZ Kysúc, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Konferencia volí predsedu ObFZ, členov VV, člena VV - zástupcu rozhodcov, predsedu odvolacej komisie, revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, delegátov na konferenciu SsFZ za VV a za družstvá hrajúce súťaže dospelých SsFZ.

Členovia ObFZ Kysúc, vrátane VV ObFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkcie v zmysle stanov ObFZ Kysúc najneskôr 10 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie:

 • Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena ObFZ Kysúc. Kandidát na funkciu volený Konferenciou ObFZ Kysúc musí byť príslušný k ObFZ Kysúc a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 29, ods. 1 a 2 Stanov ObFZ Kysúc. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.
 • Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do stredy 20. novembra 2013 do 24.00 hod. sekretárovi ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu

TMK SsFZ organizuje:

 • Doškoľovací seminár trénerov SsFZ (slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií C a UEFA B) v termíne: 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícke poplatky (17,- € UEFA B a 10,- € C licencia) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800, správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár nájdete na www.ssfz / aktuality.
 • Školenie trénerov UEFA B licencie - prihlásených 27 trénerov, v termínoch: 15. – 17. 11. 2013 špeciálna časť 1, 13.- 15. 12. 2013 všeobecná časť a 17. – 19. 01. 2014 špeciálna časť 2.
 • Školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (dve skupiny) - prihlásených 43 trénerov, v termínoch 14. – 15. 12. 2013 všeobecná časť a 31.01 – 02.02 2014 špeciálna časť. Oznámenie o prijatí na školenia UEFA B a C spolu s pokynmi pre zaplatenie školného boli zaslané všetkým trénerom mailom.

Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy