Úradná správa č. 15 - 21/22

1. SFZ vydal Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. Celý manuál a usmernenie nájdete TU.

2. Pripomíname klubovým manažérom čerpanie kreditov na rok 2021. Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1. Vzájomná dohoda :

1.1. TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2021 o 14.00 hod.

2. Nariaďujeme:

2.1. FK Polom Raková - ŠK Radoľa MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 9.10.2021 o 14:30 hod.

Úsek mládeže:

1. Nariaďujeme:

1.1. FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica MFS 5.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 14:30 hod.

1.2. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2021 o 14:00 hod.

2. Vzájomné dohody:

2.1. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.2. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 9.10.2021 o 14:00 hod.

2.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.10.2021 o 12:00 hod.

2.4. FK LODNO – TJ Slovan Skalité  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 14.10.2021 o 16:30 hod.

2.5. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.6. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

3. Berieme na vedomie oznámenie o zmene bankového účtu TJ Beskyd Svrčinovec - číslo bankového účtu - SK50 0900 0000 0051 8317 8292

4. Informujeme:

4.1. Dňa 16.10.2021 o 9.00 hod. HP umelá tráva Krásno nad Kysucou sa uskutoční turnaj prípraviek vo vekovej kategorií U11 a U9. Informáciu o zúčastnení sa turnaja zasielajte podaním cez ISSF na komisiu ŠTK, e-mailom na sekretariat@obfzkysuc.sk alebo telefonicky  +421 908 934 081.

Informácie o turnaji - kontakt Michal Pagáč tel.č.+421 907 193 096. Termín prihlásenia do 12.10.2021.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

21. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP – a) Matúš Capek (1350149) FK Polom Raková U19 od 4.10.2021 (5 eur MZF)

b) Matúš Šamaj (1380050) FK Lodno U19 od 4.10.2021(5 eur MZF)

22. DO podľa čl.78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č.14-21/22 bod 20 , ukladá klubu TJ Štart Dunajov DS podľa čl.9/1c , čl.57/1a , čl.60 DP a čl.9/6,13 a čl.31/1 RS 2021/2022 ObFZ Kysúc. DS - pokuta vo výške 150 EUR podľa čl.12/1,6 , čl.57/2, čl.60 DP a čl.31/11 RS 2021/2022 ObFZ Kysúc. (7 EUR MZF).

23. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 48/1c.  DP: Matej Lastovica (1294065) TJ Štart Dunajov, vylúčený za HNS – hrubá urážka R. DS- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b od 27.9.2021 (10 eur MZF).

24. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 48/1c.  DP: Mário Knapec (1365353) TJ Štart Dunajov, vylúčený za HNS – hrubá urážka R. DS- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b od 27.9.2021 (10 eur MZF).

25. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP –Jakub Jančík (1174369) TJ Štart Dunajov od 27.09.2021 (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.12:

• 5K SO 09.10.2021 14:00 IV.liga U13 QUICK SPORT FK Lodno – TJ Slovan Nová Bystrica: zápas odložený !!!

2. KR vyhodnotila sťažnosť TJ Štart Dunajov zo stretnutia 9K VII.ligy QUICK SPORT medzi TJ Štart Dunajov – FK Lodno ako čiastočne opodstatnenú. Voči R budeme postupovať v zmysle zásad pre činnosť R.

3. Žiadame R a DZ, aby si skontrolovali dochádzku za mesiac september 2021 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.10.2021.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/1633598825doch%C3%A1dzka%20R%20september.pdf

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Čadca, Raková, Turzovka, Makov, Staškov, Zborov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy