Úradná správa č. 15 - 14/15

zo dňa 24.10.2014

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 o.i.

VV schválil:

1. Organizačný poriadok ObFZ Kysúc

2. Poplatky za nedodržanie RS čl. 27 (povinnosť mať aktívnych R)

VV zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie súťaží.

2. Aktuálny stav príslušnosti R ku klubom. Kluby, ktoré si povinnosť nesplnili

VI. liga : Kysučan KORŇA (-1), Slovan NOVÁ BYSTRICA (-2), ŠK RADOĽA (-1), Slovan RUDINSKÁ (-2), Tatran TURZOVKA (-1)

VII. liga : TJ Slovan Ladonhora VADIČOV (-1), TJ Slávia ZÁKOPČIE (-1)

3. Správu HK.

4. Aktuálne informácie

Športovo technická komisia predseda - Milan Škorník

Všeobecné informácie :

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1 Výsledky MFS 12. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 19.10.2014 .

1.2 Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  22.10.2014.

1.3 Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc po jesennej časti.

2. ŠTK na základe rozhodnutia Odvolacej komisie zo dňa 08.10.2014  US č. 13 mení svoje rozhodnutie zo dňa 5.9.2014 US č. 8 ŠTK Úsek dospelých bod 2.

-vo veci kontumácie MFS 4. kola VI. ligy Slovan Podvysoká - ŠK Radoľa. Rušíme kontumáciu v  prospech Slovan Podvysoká, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.

-vo veci kontumácie MFS 5. kola VI. ligy ŠK Radoľa - Kysučan Korňa. Rušíme kontumáciu v prospech TJ Kysučan Korňa, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.

Odôvodnenie:

Na základe predložených materiálov a rozhodnutia Odvolacej komisie ObFZ Kysúc ŠTK k postupu riešenia tohto prípadu usúdila, že k jednoznačnému porušenie SP čl. 99, čl.100, čl. 102 nedošlo.

Hráč, ktorý nastúpil v týchto MFS mal platný RP, bol registrovaný v klube, za ktorý nastúpil a nebol v treste, z tohto dôvodu nebolo potrebné úmyselne uviesť hráča do zápisu s rovnakým menom a priezviskom, len s iným RČ. Chybu urobil klubový ISSF manažér.

Pri uzatváraní tohto prípadu sa opierame i o rozhodnutie Odvolacej komisie ObFZ Kysúc a o výklad čl. SP o ktorý sme požiadali ŠTK SFZ.

Proti rozhodnutiu OK ObFZ Kysúc zo dňa 8.10.2014 US.č.13 a ŠTK ObFZ Kysúc zo dňa 22.10.2014 US č. 15 bod 2 je možné uplatniť  opravný prostriedok, odvolanie  na OK SFZ.

Úsek mládeže

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1 Schvaľujeme výsledky dohrávok dorast U19:

3.kolo MŠK KNM B-TJ Kysučan Korňa

5.kolo ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková

1.2 Schvaľujeme výsledky dohrávok žiaci U15:

1.kolo OŠK Rudina - TJ Slovan Klokočov

1.3 Schvaľujeme výsledky 10.kola IV liga žiaci U13

1.4 Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 po jesennej časti.

1.5 Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 po jesennej časti.

1.6 Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 po jesennej časti.

Disciplinárna komisia - predseda Štefan Tomáš

120. Róbert Marčan, 1106843, TJ Kysučan Ochodnica - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

121. Matej Matejka, 1201343, OŠK Rudina ,,B,, - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

122. Martin Vojtek, 11995777, ŠK Javorník Makov - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.10.2014. DP čl.37/3, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10,-€ MZF)

123. D.org. po šetrení veci (US č.14 bod 112) a vyjadrení dotknutých subjektov ukladá klubu TJ Pokrok Stará Bystrica DO pokutu vo výške 40,-€. DP čl.64/1a, 2, 8, čl.9/1c, čl.12/6, 7. Previnilec uhradí pokutu v MZF (vrátane poplatku 10,-€ MZF)

124. D.org. vzhľadom na nečinnosť dotknutej osoby (US č.14, bod 113) konštatuje, že v ďalšom nebude vo veci činný pre absenciu dôkazov.

125. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

126. Najbližšie zasadnutie DK je v stredu 29.10.2014 o 14:00 hod.

Trénersko-metodická komisia - predseda František Mrmus

Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č. 313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmateľa: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10. novembra 2014.

Komisia rozhodcov - predseda Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 13:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 26.10. o 14:00 hod.

FK Tatran Turzovka - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) AR1 Bohovič za Goliašovú

SsFZ:

III. liga dor. sk. SEVER - 13. kolo – 26. 10. 2014 o 11:30

Turzovka – Zákamenné Červenec, O.Špalek

IV. liga dor. sk. A - 12. kolo

Sobota 25.10. 14:00 Radoľa - Terchová Židek, Miroslav Žák

III. liga sk. A U15 - SŽ a U13 - MŽ 13. kolo - 25. 10. 2014 o 10:00 - 12:00

S. Bystrica – Oščadnica Štrba

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 5.11.2014 o 15:30 hod R : Mikula, Kubiš, Ševčík

3. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti:

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

4. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 28.10. 2014 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy