Úradná správa č. 14 - 20/21

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020.

1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.

2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa obmedzenia tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.

3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k tomu, aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov, resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce z opatrenia ÚVZ SR.

4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu, usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak všetci účastníci športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových kempov a sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.

6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimo súťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

Viac informácií k danému opatreniu nájdete tu https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Všetky informácie týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1. Odporúčame hráčom, členom realizačných tímov, rozhodcom a DZ, ktorí absolvovali test na Covid 19, aby sa zúčastnili najbližšieho MFS, až po obdržaní negatívneho výsledku testovania.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Rudinská 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 18.10.2020 o 14:00 hod.

2.2. ŠK Radoľa – TJ Slovan Nová Bystrica 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 18.10.2020 o 14:00 hod.

3. Nariaďujeme odohrať :

3.1. TJ Slovan Klokočov - OŠK Rudina 10.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 18.10.2020 o 14:00 hod.

Úsek mládeže:

1. Vzájomná dohoda:

1.1. MŠK Snežnica – ŠK Čierne 6.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 31.10.2020 o 13:00 hod.

1.2. TJ Slovan Skalité  - TJ Slovan Klokočov 6.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 9.10.2020 o 15:30 hod.

1.3. TJ Kysučan Ochodnica   - TJ Slovan Podvysoká  6.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 9.10.2020 o 15:00 hod.

1.4. MŠK Snežnica – TJ Kysučan Korňa 6.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 31.10.2020 o 10:00 hod.

1.5. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – OŠK Rudina  6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2020 o 12:00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

30. vylúčený po 2ŽK : DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl.9/2b2 a čl.37/3 DP : Jozef Slíž (1115191) TJ Slovan Podvysoká od 5.10.2020. (10 EUR MZF).

31. DO na základe žiadosti hráča ŠK Nesluša , Ladislav Šlapka (1179133) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS , 2 týždne, podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 7.10.2020 do 3.1.2021 (10 EUR MZF).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.11:

• 11K NE 11.10.2020 14:30 VII.liga QUICK SPORT OŠK Rudina – FK Lodno: AR2 Chrastina G. za Handlovský

• 6K SO 10.10.2020 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – OŠK Rudina: Novotná za Kačerik

• 7K NE 11.10.2020 12:30 IV.liga U13 QUICK SPORT OŠK Rudina – ŠK Kysucký Lieskovec: R Chrastina G. za Handlovský

Mládež SsFZ:

• 7K UT 13.10.2020 12:00 3.liga dorast FK Čadca – MŠK Tisovec: Kolesnáč, Elsner, Belko Ľ., Chvíľa

• 11K NE 11.10.2020 10:15 3A.liga žiaci TJ Snaha Zborov nad Bystricou – ŠK Čierne: R Vlček S. za Belko Ľ.

2. Upozorňujeme R, ktorí majú zmluvy so SsFZ, aby na zápasoch mládeže SsFZ uvádzali dôvod udelenia ŽK. U mladších žiakov U13 treba v zápise uvádzať, aj kto bol ocenený ako najlepší hráč za každé družstvo.

3. KR vyhodnotila sťažnosť TJ Štart Dunajov zo zápasu TJ Slovan Klokočov - TJ Štart Dunajov ako čiastočne opodstatnenú, voči R boli prijaté opatrenia v zmysle zásad pre činnosť R.

4. KR schvaľuje registráciu R Miroslav Drahňák do klubu FK Čadca.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy