Úradná správa č. 13 - 21/22

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1. ŠTK nariaďuje v prípade vhodných podmienok odohrať MFS 12. kola jarnej časti 2021/2022 dňa 9.-10.10. 2021.

2. Vzájomná dohoda :

2.1. TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2021 o 14.00 hod.

3. Schvaľujeme:

3.1. TJ Športový klub Nesluša - TJ Snaha Zborov nad Bystricou MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

4. Žiadame o zaslanie vzájomnej dohody pre stretnutie:

4.1 FK Polom Raková - ŠK Radoľa MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc

Úsek mládeže:

1.Žiadame o zaslanie vzájomnej dohody pre stretnutie:

1.1.FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica MFS 5.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc

2. Vzájomné dohody:

2.1. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.2. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 9.10.2021 o 14:00 hod.

2.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.10.2021 o 12:00 hod.

2.4. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.5. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.6. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Podvysoká 6.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.9.2021 o 16:30 hod.

3.Berieme na vedomie podanie TJ Slovan Nová Bystrica

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

14. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP – Filip Tvarůžek (1201700) TJ Kysučan Ochodnica od 20.9.2021 (10 eur  MZF)

15. DO na základe podnetu ŠTK za porušenie SP čl. 82/1g a čl. 11/3 z ÚS čl. 12-21/22 bod 2, ukladá klubu OŠK Rudina , DS – pokuta vo výške 20 eur podľa čl. 64/1a, 4, čl. 71/3a, čl. 9/1c DP (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.10:

• 10K NE 26.09.2021 15:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská: R Petrák za Jantoš

• 10K NE 26.09.2021 15:00 VI.liga QUICK SPORT ŠK Radoľa – TJ Slovan Podvysoká: AR2 Jantoš

• 10K NE 26.09.2021 15:00 VI.liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša – TJ Snaha Zborov nad Bystricou: R Belko Ľ. za Drozd, AR1 Drozd za Belko D., AR2 Belko D. za Žák

• 9K SO 26.09.2021 15:00 VII.liga QUICK SPORT TJ Slovan Povina – MŠK Snežnica: AR2 Žák

• 9K NE 26.09.2021 15:00 VII.liga QUICK SPORT TJ Štart Dunajov – FK Lodno: AR2 Paštrnák

• 6K SO 25.09.2021 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT FK Polom Raková – MŠK Snežnica: AR1 Kačerik za Paštrnák, AR2 Trúchly M. za Janec

• 6K ST 29.09.2021 16:30 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Slovan Podvysoká: AR1 Trúchly M. za Paštrnák

• 6K NE 26.09.2021 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT MŠK Snežnica – FK Lodno: zápas odložený !!!

Prípravka ObFZ Kysúc PI 24.9.2021 o 16:30: R Žák za Chrastina N.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Čadca, Raková, Turzovka, Makov, Staškov, Zborov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy