Úradná správa č. 13 - 20/21

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020.

1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.

2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa obmedzenia tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.

3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k tomu, aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov, resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce z opatrenia ÚVZ SR.

4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu, usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak všetci účastníci športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových kempov a sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.

6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

Viac informácií k danému opatreniu nájdete tu https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Všetky informácie týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1. Odporúčame hráčom, členom realizačných tímov, rozhodcom a DZ, ktorí absolvovali test na Covid 19, aby sa zúčastnili najbližšieho MFS, až po obdržaní negatívneho výsledku testovania.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. Slovan Podvysoká - TJ Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov 6.kolo a 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.3. TJ Slovan Rudinská - FK VADIČOV MFS 11.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2020 o 14:30 hod.

3. Schvaľujeme:

3.1. MFS medzi ŠK NESLUŠA - ŠK RADOĽA 11.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.10.2020 o 14:30 hod.

4. Podanie TJ Spartak Radôstka, na základe šetrenia podnetu podaného zo stretnutia (TJ Olešná - TJ Spartak Radôstka) považujeme za neopodstatnený.

Úsek mládeže:

1.Schvaľujeme:

1.1. MFS IV.liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo medzi TJ Kysučan Korňa - TJ SLOVAN KLOKOČOV dňa 17.10.2020 o 10.00 hod.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité MFS 4.kolo a 11.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.3 TJ Slovan Podvysoká  - TJ Slovan Skalité MFS 8.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2020 o 10:00 hod.

3. Kontaktné údaje na organizátorov turnajov v kategórií prípravka:

1. Krásno - Marián Ondrušek 0907 169 121

2. Čadca - Tomáš  Tlelka   0907  610  530

3. Turzovka - Roland Šmahajčík 0948  186  944

4. Stará Bystrica - Laco Kolembus   0905  979  882

5. Lodno - Rastislav Zeman 0907  840  849

6. Snežnica - Peter Smieško   0914 234 784

7. Kys. Lieskovec - Veronika Žáková    0948  480  142 (zmena kontaktu)

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

26.  Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl. 46/1b, DP: Marek Ferenčák (1230799) TJ Olešná, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 49/2b. DP od 28.9.2020 do 26.10.2020 (10 eur MZF)

27 Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl. 48/1c, DP: Marcel Ferenčák (1230796) TJ Olešná, vylúčený za HNS –hrubá urážka R. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b. DP od 28.9.2020 do 26.10.2020 (10 eur MZF)

28. Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl. 46/1b, DP: Ladislav Boris (1182949) FK Vadičov, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 49/2b. DP od 28.9.2020 do 26.10.2020 (10 eur MZF)

29. Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl. 47/1a, DP: Marek Poláček (1260021) TJ Slovan Podvysoká, vylúčený za HNS –hanlivé gestá voči divákovi. . DS – pozastavenie výkonu športu na 1  MFS podľa čl. 47/2a. DP od 28.9.2020 (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.10:

• 10K NE 04.10.2020 14:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská: R Krenželák za Štrba, bez DZ

• 10K NE 04.10.2020 14:30 VII.liga QUICK SPORT TJ Štart Dunajov – FK Lodno: AR1 Vlček S. za Krenželák, bez AR2

• 10K NE 04.10.2020 14:30 VII.liga QUICK SPORT FK Polom Raková – MŠK Snežnica: AR1 Jedinák za Funtek, bez AR2

• 6K NE 04.10.2020 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Slovan Podvysoká: R Chrastina N. za Vlček S.

Mládež SsFZ:

• 10K NE 04.10.2020 10:00 3.liga dorast FK Čadca – MŠK Tisovec: zápas preložený na 13.10.2020, delegácia zrušená

• 10K S0 03.10.2020 10:00 3A.liga žiaci TJ Tatran Oščadnica – ŠK Belá: R Trúchly M. za Trúchly Š.

• 10K NE 04.10.2020 10:00 3A.liga žiaci TJ Snaha Zborov nad Bystricou – TJ Jednota Bánová: R Štrba za Chovanec M.

2. Upozorňujeme R, ktorí majú zmluvy so SsFZ, aby na zápasoch mládeže SsFZ uvádzali dôvod udelenia ŽK. U mladších žiakov U13 treba v zápise uvádzať, aj kto bol ocenený ako najlepší hráč za každé družstvo.

3. Žiadame R a DZ, aby si skontrolovali dochádzku za mesiac september 2020 a prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 09.10.2020.

http://www.obfzkysuc.sk/files/attachments/Doch%C3%A1dzka%20R%20za%20september%202020.pdf

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy