Úradná správa č. 13 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom.

R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní. R nie je povinný

odoslielať zoznam usporiadaťeľskej služby na sekretariát ObFZ Kysúc, povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

4. Schaľujeme:

4.1.Zmenu termínu:

a) TJ Slovan Rudinská - FK Čadca "B" MFS 8. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.9.2018 o 10,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  mladší žiaci U15, 4.kolo medzi

TJ Slovan Klokočov - TJ Kysučan Ochodnica podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Klokočov.

Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica - 35 eur MZF v prospech TJ SLOVAN KLOKOČOV .Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnicav prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF.

 

2. Súťaž prípraviek Horné Kysuce:

4.kolo 03.10.2018 o 16.00 hod. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková (HP Futbalová aréna v Korni)

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca - FK TATRAN TURZOVKA/ŠK Javorník Makov (HP Cadca)

 

3. Nariaďujeme odohrať:

3.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2.kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 28.09.2018 o 14.00 - nedohrané stretnutie (nespôsobilá HP 2.polčas)

 

4.Vzájomná dohoda:

4.1. OŠK Rudina - TJ Slovan Skalité MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 04.10.2018 o 15,30 hod.

4.2. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Skalité MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 02.10.2018 o 15,30 hod.

4.3. TJ Slovan Skalité - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018 o 10,00 hod.

4.4. TJ Slovan Skalité - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018 o 12,00 hod.

4.5. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Čadca MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 14.10.2018 o 10,00 hod.

 

5. Schvaľujeme Zmenu HP a UHČ na MFS:

a)ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Lodno MFS 5. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.09.2018 o 10,00 hod.

 

6.Berieme na vedomie oznámenie MŠK Snežnica - údaj opravený !

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.8:

•8K SO 29.09.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A Športový klub Nesluša – ŠK Radoľa:

AR1 Cisarik za Drozd, AR2 Belko D. za Funtek

•8K NE 30.09.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A FK Vadičov – OŠK Snežnica: AR2 Makyňa za Cisarik

•8K NE 30.09.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Olešná: AR1 Drozd za Makyňa

2. KR odstupuje DK R František Jedinák za neúčasť na MFZ VI.ligy QUICK SPORT sk.A ŠK Radoľa – TJ Slovan Rudinská.

3. KR schvaľuje registráciu R Patrik Elsner v klube TJ Spartak Vysoká nad Kysucou od 15.9.2018.

4. Upozorňujeme R, aby všetky zápasy odohrané v nedeľu 30.9.2018 boli v ISSF uzatvorené najneskôr do 19.00, keďže je posledný deň v mesiaci.

5. Žiadame R, aby platbu za nové dresy vo výške 47 eur uhradili do 15.10.2018 na účet zväzu IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052 a do poznámky pre prijímateľa nezabudli uviesť meno a priezvisko kvôli identifikácií platby.

6. Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v piatok 5.10.2018 o 15:30 na futbalovom štadióne v Krásne nad Kysucou. Účasť všetkých rozhodcov je povinná !!!

7. Žiadame R so zmluvami SsFZ, aby na stretnutiach mládeže riadených SsFZ dôslednejšie vypisovali zápisy v ISSF. Nezabúdať uviesť HU, kontrolovať prítomnosť lekára, uvádzať výsledok konfrontácie hráčov a v prípade oneskoreného začiatku MFZ uvádzali dôvod v zázname rozhodcu !!!

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

18. Miroslav Učník (1316401) Kysučan Korňa – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 24.9.2018. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

19. D.org. pokračuje v šetrení z US č. 12, body 13,14,15,16,17.

20. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.10.2018 (UTOROK) o 14.30 hráča FK Lodno Tomáš Škor (1312401) pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.  Zároveň žiadame o doručenie potvrdenia o PN a lekársku správu.

21. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.10.2018 (UTOROK)  o 14.30 hráča FK Čadca B Marián Švík (1109246) pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

22. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.10.2018 (UTOROK)  o 14.30 hráča FK Čadca B Dominik Kubalák (1312517) pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

23. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2.10.2018 (UTOROK)  o 14.30 zo zápasu 6. kola, VI. Ligy medzi FK Čadca B – FK Lodno hraného dňa 16.9.2018 AR2 Ivan Funtek (1366709) pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.

Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

4. Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérovaby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

 

 

Správy zo sekretariátu.

Žiadame FK TJ Kysučan Ochodnica o uhradenie mesačnej zbernej faktúry .  Doklad o úhrade zašlite e-mailom do 1.10.2018 na sekretariát ObFZ Kysúc.  Ak ste úhradu previedli, upozornenie

považujte za bezpredmetné.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy