Úradná správa č. 12 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného

ročníka 2018/2019. Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom.

R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní.R nieje povinný odoslielaľ usporiadaťeľskú službu na sekretariát ObFZ kysúc,povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

b) ŠK Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica MFS 7. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 22.9.2018

o 15,00 hod.(HP Nesluša)

4. Schaľujeme:

4.1.zmena termínu:

a) TJ Slovan Rudinská - FK Čadca "B" MFS 8. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.9.2018

o 10,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  mladší žiaci U13, 3.kolo medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan

Skalité podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech TJ Slovan Skalité.

Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Korňa - 35 eur MZF v prospech TJ Slovan Skalité .Podľa

RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Korňa v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF.

 

2. Súťaž prípraviek Horné Kysuce:

3.kolo 26.09.2018 o 16.00 hod.

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca - TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková (HP Skalité)

FK TTatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA  (HP Makov)

3. Nariaďujeme odohrať:

3.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2.kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 28.09.2018

o 14.00 - nedohrané stretnutie (nespôsobilá HP 2.polčas)

4.Vzájomná dohoda:

4.1. TJ Slovan Skalité - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc

dňa 27.09.2018 o 15,30 hod.

4.2. TJ Slovan Skalité - TJ Slovan Klokočov MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018

o 10,00 hod.

4.3. TJ Slovan Skalité - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018

o 12,00 hod.

4.4. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Čadca MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 14.10.2018

o 10,00 hod.

5. Schvaľujeme zmenu HP a UHČ na MFS:

a)ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK LODNO MFS 5. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.09.2018

o 10,00 hod.

6. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek

a) vekovú kategóriu - 01.01.2008 a mladší.

b) povinnosť domácemu klubu vytvoriť a uzavrieť nomináciu v zápise o stretnutí.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

13. D.org. začína podľa DP čl. 71/1,3g disciplinárne konanie voči klubu FK Čadca B zo zápasu 6. kola,

VI. Ligy medzi FK Čadca B – FK Lodno hraného dňa 16.9.2018. Zároveň d.org. predvoláva na svoje zasadnutie

dňa 26.9.2018 o 14.30:

a.  HU Štefan Plaček (1402896)

b. vedúceho družstva FK Čadca B Peter Bulej (1335916)

c. vedúceho družstva FK Lodno Rastislav Zeman (1317628)

d. hráča FK Lodno Tomáš Škor (1312401),

e. R Jaroslav Mindek (1057985)

f. AR1 František Drozd (1311873)

g. AR2 Ivan Funtek (1366709)

Účasť menovaných nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

14. D.org. žiada klub FK Čadca B o predloženie videozáznamu zo zápasu 6. kola, VI. Ligy medzi

FK Čadca B – FK Lodno hraného dňa 16.9.2018 do 26.9.2018 do 12.00 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

15. D.org. žiada vedúceho družstva FK Lodno Rastislav Zeman (1317628) o predloženie dokladov:

a. o vyšetrení hráča FK Lodno Tomáš Škor (1312401) RZP

b. o podaní trestného oznámenia PZ SR po zápase 6. kola, VI. Ligy medzi FK Čadca B – FK Lodno hraného

dňa 16.9.2018 do 26.9.2018 do 14.30hod.

16. D.org. začína podľa DP čl. 71/1,3g disciplinárne konanie voči hráčovi družstva FK Čadca B

Marián Švík (1109246) zo zápasu 6. kola, VI. Ligy medzi FK Čadca B – FK Lodno hraného dňa 16.9.2018.

Zároveň menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.9.2018 o 14.30 pod následkami ďalších disciplinárnych

opatrení. D.org. podľa čl. 76 menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia predmetnej veci.

17. D.org. začína podľa DP čl. 71/1,3g disciplinárne konanie voči hráčovi družstva FK Čadca B Dominik Kubalák

(1312517) zo zápasu 6. kola, VI. Ligy medzi FK Čadca B – FK Lodno hraného dňa 16.9.2018. Zároveň menovaného

predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.9.2018 o 14.30 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

D.org. podľa čl. 76 menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia predmetnej veci.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.7:

•7K SO 22.09.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A Športový klub Nesluša – TJ Kysučan Ochodnica: DZ Jurišta

•4K SO 22.09.2018 12:00 IV. liga U15 QUICK SPORT TJ Slovan Klokočov – TJ Kysučan Ochodnica:

nová delegácia R Kubalík, AR1 Fonš

•4K NE 23.09.2018 12:00 IV. liga U13 QUICK SPORT TJ Slovan Skalité – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou:

hrá sa vo štvrtok 27.9.2018 o 15.30, R Sekerka za Kubalík

2. KR žiada predložiť od FK Čadca "B" na sekretariát ObFZ Kysúc videozáznam zo stretnutia 6K VI.ligy

QUICK SPORT skupina "A" FK Čadca B – FK Lodno do stredy 26.9.2018 do 12:00 hod. pod následkom disciplinárnych

opatrení.

3. Zasadnutie KR bude v piatok 28.9.2018 o 15.00.

4. Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v piatok 5.10.2018 o 15:30 na futbalovom štadióne v Krásne nad Kysucou. Účasť všetkých rozhodcov je povinná !!!

5. Žiadame R so zmluvami SsFZ, aby na stretnutiach mládeže riadených SsFZ dôslednejšie vypisovali zápisy v ISSF. Nezabúdať uviesť HU, kontrolovať prítomnosť lekára, uvádzať výsledok konfrontácie hráčov a v prípade oneskoreného začiatku MFZ uvádzali dôvod v zázname rozhodcu !!!

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov

družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika

takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke

SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie

zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF,

v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné

od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický),

odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie

takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle

uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6.

príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne

ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK

do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po

dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom

(prestup bez, alebo s obmedzením).

4. Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérovaby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

 

 

Správy zo sekretariátu.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

 

Futbalové zväzy