Úradná správa č. 11 - 18/19

Výkonný výbor - Stanislav Špila

 

Výkonný výbor schválil hlasovaním per rollam doplnenie nominačnej listiny R na sezónu 2018/2019 rozhodcov:

Patrik Elsner, Ján Kubalík , Petr Sikora, Samuel Sekerka, Milan Zacher.

 

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom. R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní. R nie je povinný odoslielať usporiadaťeľskú službu na sekretariát ObFZ kysúc,povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

4. Vzájomná dohoda:

4.1. TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková MFS 3. kolo VI. liga skup. "B" QUICK SPORT ObFZ Kysuc

dňa 15.09.2018 o 14,00 hod.

5. Schaľujeme:

5.1.zmena termínu:

a) TJ Slovan Rudinská - FK Čadca "B" MFS 8. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.9.2018 o 10,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1. Súťaž prípraviek Horné Kysuce - začiatok súťaže 12.9.2018 UHČ streda 15.00, systém a dvojice FK rozdelené na základe porady zo dňa 18.07.2018.

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA

 

2.kolo 19.09.2018 o 16.00 hod. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Futbalová aréna v Korni)

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková  - FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov (HP Raková)

 

2. Nariaďujeme odohrať:

2.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2.kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 28.09.2018 o 14.00 hod. - nedohrané stretnutie (nespôsobilá HP 2.polčas)

 

3.Vzájomná dohoda:

3.1. ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 4. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 16.09.2018 o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.2. TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Skalité MFS 3.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 16.09.2018 o 10,00 hod.

3.3. TJ Slovan Skalité - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018 o 10,00 hod.

3.4. TJ Slovan Skalité - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 06.10.2018 o 12,00 hod.

3.5. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Čadca MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 14.10.2018 o 10,00 hod.

 

4. Schvaľujeme Zmenu HP a UHČ na MFS:

a)ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Lodno MFS 5. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.09.2018 o 10,00 hod.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.6:

•6K NE 16.09.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A TJ Slovan Rudinská – FK Vadičov: AR1 Žák za Petrák ml.

•6K NE 16.09.2018 15:00 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Pokrok Stará Bystrica – FK Polom Raková:

AR2 Petrák ml. za Žák

•4K NE 16.09.2018 11:00 V. liga U19 QUICK SPORT MŠK Snežnica – TJ Slovan Podvysoká: AR1 Žák za Funtek

•3K NE 16.09.2018 12:00 IV. liga U13 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Skalité: hrá sa o 10.00,

platí pôvodná delegácia

2. Žiadame R so zmluvami SsFZ, aby na stretnutiach mládeže riadených SsFZ dôslednejšie vypisovali zápisy v ISSF. Nezabúdať uviesť HU, kontrolovať prítomnosť lekára a v prípade oneskoreného začiatku MFZ uvádzali dôvod v zázname rozhodcu !!!

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

10. Miroslav Nekoranec (1320837) Slovan Podvysoká U19 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 9.9.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (7 eur MZF)

11. Ladislav Boris (1182949) FK Vadičov – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 10.9.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

12. Martin Trúchly (1295275) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 10.9.2018. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny" nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením).

4. Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérovaby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

 

Správy zo sekretariátu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy