Úradná správa č. 1 - 20/21

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 08.07.2020 o.i :

Schválil:

1.Zaradenie družstiev mládeže , dospelých , termínovú listinu pre súťažný ročník 2020/2021.

2.Rozpis súťaží 2020/2021.

3. Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2020/2021

Zobral na vedomie:

1.Kontrolu uznesení.

2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

3.Správu disciplinárneho orgánu.

4.Správy zo sekretariátu.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých (2.kolovo)- 1. kolo 02.08.2020 o 16.30, posledné jesenné kolo 11.10.2020 o 14.30.

Vyžrebované čísla a výnimky –   1.TJ Kysučan Korňa, 2.FK Vadičov, 3.TJ Kysučan Ochodnica, 4.TJ Slovan Podvysoká, 5.ŠK Radoľa, 6.TJ Slovan Nová Bystrica (SO UHČ), 7.Športový klub Nesluša (SO UHČ),  8.TJ Olešná, 9.TJ Spartak Radôstka, 10.TJ Slovan Rudinská, 11.Voľný žreb, 12.TJ Snaha Zborov nad Bystricou.

2.VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých (4.kolovo) - 1. kolo 02.08.2020 o 16.30, posledné jesenné kolo 11.10.2020 o 14.30.

Vyžrebované čísla a výnimky –1.FK Polom Raková, 2.TJ Štart Dunajov (NE 14.00 hod.), 3.OŠK Rudina, 4.FK LODNO, 5.MŠK Snežnica, 6.TJ SLOVAN KLOKOČOV

3. Schvaľujeme:

3.1.Podanie TJ Slovan Rudinská o zmenu prideleného čísla pre súťažný ročník 2020/2021 .

4. Žiadosti FK o zmenu termínov, UHČ resp. hracích plôch v súťažnom ročníku 2020/2021 po vyžrebovaní zasielajte podaním cez ISSF na ŠTK v termíne do 21.7.2020.

5. Berieme na vedomie informáciu podanú emailovou formou p. Ing. Stanislavom Cenigom

6. Berieme na vedomie oznámenie čísla účtu ŠK Kysucký Lieskovec IBAN: SK7209000000005168803854

 

Úsek mládeže:

1. VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 (4.kolovo)- 1.kolo 29.08.2020 o 14.00, posledné 9.kolo 24.10.2020 o 14.00.

Vyžrebované čísla a výnimky – 1.ŠK Čierne, 2.TJ Tatran Oščadnica (NE 14:00), 3.OŠK Rudina, 4.TJ Slovan Podvysoká, 5.FK Polom Raková, 6.MŠK Snežnica.

2.VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 (3.kolovo) - 1.kolo 30.08.2020 o 10.00, posledné 9.kolo 25.10.2020 o 10.00.

Vyžrebované čísla a výnimky – 1.TJ Kysučan Ochodnica, 2.MŠK Snežnica, 3.TJ Slovan Skalité, 4.TJ SLOVAN KLOKOČOV, 5.TJ Kysučan Korňa, 6.TJ Slovan Podvysoká (predzápas dospel.), 7.TJ Štart Dunajov (NE o 10.30 hod.) , 8.FK LODNO (predzápas dospel.)

3. VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 (4.kolovo)- 1.kolo 30.08.2020 o 12.00, posledné 9.kolo 25.10.2020 o 12.00.

Vyžrebované čísla a výnimky – 1.FK Vadičov (NE o 13.00 hod.), 2.TJ Slovan Skalité, 3.OŠK Rudina (NE o 14.00 hod.), 4.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 5.ŠK Kysucký Lieskovec, 6.TJ Slovan Nová Bystrica (NE o 10.30 hod.)

4. Upozorňujeme FK na kontrolu rozlosovania. Prípadne nezrovnalosti obratom nahlásiť cez podanie na komisiu.

5. Schvaľujeme:

5.1. Zámenu prideleného čísla medzi OŠK Rudina a MŠK Snežnica hrajúce súťaž VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19.

6.Berieme na vedomie:

6.1. žiadosť TJ Štart Dunajov. KM sa touto žiadosťou bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.

7. Pre súťažný ročník 2020/2021 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 18.08.2020 (ISSF)

8. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 25.8.2020 do 24.00 hod. Stretnutie zástupcov FK sa uskutočný dňa 26.8.2020 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ.

9. Termín obhliadky štadióna ŠK Kysucky Lieskovec 15.7.2020 o 18:00 hod.

 

Komisia rozhodcov – Peter Moják

1. Náhradný doškoľovací seminár R sa uskutoční 31.7.2020 (piatok) o 18:00 v Čadci v zasadačke ObFZ Kysúc. Zúčastnia sa ho R, ktorí neabsolvovali seminár v riadnom termíne (7.3.2020).

2. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf

3. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 13.3.2020  v zmysle RS ObFZ 20192020 článok 26 bod 1

VI. liga FK Čadca -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1

VII. liga Slovan Klokočov -1, MŠK Snežnica -1

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenia finančného postihu v zmysle RS ObFZ 20192020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra: a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp.preregistrácie takého hráča.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy