Úradná správa č. 1 - 15/16

zo dňa 11.07.2015

 

Konferencia ObFZ – Stanislav Špila

Konferencia  na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.07.2015

Schválila:

1.Členov mandátovej komisie :  Milan Černák, Vladimír Urban,  Jozef Králik

Členov návrhovej komisie:  Marián Ukrop, Pavol  Homola, Ľubomír Palárec

Overovateľov zápisnice:  Miroslav Laš, Jozef Macúš

2.Program Konferencie ObFZ

3.Zmena stanov ObFZ Kysúc článok 37 Uznášaniaschopnosť Konferencie ObFZ Kysúc bod 1 v znení: Riadna Konferencia ObFZ je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov s právom hlasovať. Volebná Konferencia ObFZ je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná kvalifikovaná 2/3 väčšina s právom hlasovať.“

4.Návrh uznesenia.

Zobrala na vedomie:

1.Správu mandátovej komisie

2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ.

3.Správu o činnosti VV od posledného zasadania.

4.Správu revíznej komisie

5.Informáciu o hospodárení ObFZ za 1. polrok r. 2015

6.Hodnotenie priebehu súť. ročníka 2014/2015

7.Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014/2015 vo všetkých kategóriách.

8.Zaradenie družstiev do jednotlivých kategórii pre súť. ročník 2015/2016.

9.Zmeny v Rozpise súťaží 2015/2016.

10. Informácia o pripravenosti súťažného ročníka 2015/2016

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých

1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 2.8. o 16:30; posledné jesenné 25.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. Kysučan Korňa, 2. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 3. TJ Slovan Podvysoká, 4. TJ Kysučan Ochodnica, 5.ŠK Radoľa, 6. FK Tatran Turzovka, 7. FK Čadca B (HP Horelica), 8. TJ Slovan Nová Bystrica, 9. TJ Slovan Rudinská, 10. TJ Tatran Oščadnica, 11. FK Nesluša, 12. MŠK KNM B (HP Povina), 13. TJ Pokrok Stará Bystrica, 14. FK Polom Raková.

2. VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých  - 1. kolo 23.8. o 16:00,posledné jesenné 18.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Spartak Radôstka, 2. TJ Slovan Ladonhora Vadičov, 3. FK Lodno, 4. TJ Slávia Zákopčie, 5. TJ Olešná, 6. voľný žreb, 7. OŠK Snežnica, 8. OŠK Rudina B, 9. TJ Rozkvet Klubina, 10. TJ Beskyd Svrčinovec.

3. Berieme na vedomie oznámenie FK Slávia Staškova o organizovaní turnaja Krónerov pohár (44.ročník) dňa 12.07.2015.

4. Berieme na vedomie oznámenie TJ Slovan Skalité o organizovaní turnaja 40.ročník Memoriálu des. R. Šmatlavu dňa 12.07.2015.

5. Berieme na vedomie oznámenie TJ Spartak Radôstka o organizovaní turnaja dňa 11.-12.07. 2015

6. Berieme na vedomie oznámenie TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou o organizovaní turnaja 12.ročník putovného pohára akademického maliara Miroslava Cipára dňa 12.07.2015

7. Berieme na vedomie oznámenie TJ Polom Raková o organizovaní turnaja O pohár starostu obce dňa 19.07. 2015

8. Upozorňujeme FK, aby všetky údaje uvedené v ISSF, prípadné zmeny štatutárov ,ISSF manažéra sídla a pod. nahlásili v čo najkratšom čase na sekretariát ObFZ Kysúc!!!

Úsek mládeže

Na základe Aktívu a Konferencie SsFZ a Spravodaja SsFZ č.2 zo dňa 3.7.2015 a Aktívu a Konferencie ObFZ Kysúc dňa 4.7.2015 boli pridelené štartovné čísla mládeže nasledovne:

1. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 30.8. o 13:30; posledné jesenné 11.10. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Pokrok Stará Bystrica (predz. dospelých), 2. TJ Kysučan Korňa, 3. TJ Spartak Radôstka (predz. dosp.), 4. FK Čadca B (HP Horelica, predz. dosp. B 3,5 hod.), 5. TJ Kysučan Ochodnica, 6. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (SO UHČ dosp.), 7. MŠK Snežnica (predz. dospelých), 8. FK Polom Raková (predz. dospelých)

2. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 3. kolo 30.8. o 10:00;  (dohrávka 1.kolo - 04.09.2015/piatok/ o 16:00 a dohrávka 2.kolo - 15.09.2015/utorok/ o 10:00)

vyžrebované čísla a výnimky – budú uverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

3. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 13 - 1. kolo 30.8. o 12:00;

vyžrebované čísla a výnimky – budú uverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

Súťaž prípraviek roč. 2005 a mladší

Na základe pracovného stretnutia zástupcov prihlásených družstiev prípraviek sa dohodol nasledovný model a organizácia súťaže pre ročník 2015/2016.

a./ Rozdelenie do skupín:

A. skupina: MŠK Kysucké Nové Mesto, Tatran Krásno, TJ Nesluša, FK Vadičov , ŠKC Čadca- Milošová, Polom Raková

Systém súťaže: každý s každým dvojkolovo  jeseň , dvojkolovo jar, hrací čas 3x20 min.

Začiatok súťaže podľa vylosovania 1.kolo 30.8-31.8.2015.

Vylosovanie:1.kolo 30.8-31.82015–KNM- Raková ,Krásno – Milošová, Nesluša – Vadičov , 2.kolo 5-6.9.2015- Milošová- Nesluša, KNM- Krásno,Raková – Vadičov 3.kolo 12-13.9.2015- Nesluša –KNM , Vadičov – Milošová, Krásno – Raková  4.kolo- 19-20.9.2015- KNM- Vadičov, Krásno – Nesluša, Raková – Milošová5.kolo- 26-27-9.2015 Vadičov- Krásno, Milošová – KNM, Nesluša – Raková 6.kolo-3-4.10.2015Milošová – Krásno, Vadičov – Nesluša, Raková – KNM 7.kolo 10-11.10.2015 Nesluša – Milošová, Krásno- KNM, Vadičov – Raková 8.kolo 17-18.10.2015- KNM – Nesluša, Milošová – Vadičov,Raková – Krásno 9.kolo24-25.10.2015 – Vadičov – KNM, Nesluša- Krásno ,Milošová - Raková10.kolo 31.10-1.11.2015- Krásno – Vadičov , KNM –Milošová. Raková – Nesluša.

Hracie časy prípadné zmeny termínov si spresnia jednotlivé kluby navzájom.

B. skupina: FK Čadca, Slovan Skalité,  ŠK Javorník Makov, Tatran Turzovka, Futbalová  škola Slovania Korňa.

Systém súťaže: turnajovo 1x u každého družstva za jesennú a jarnú časť, hrací čas 1x20 min.

Termíny turnajov: 1.9.2015 – Makov, 15.9.2015 – Skalité, 26.-27.9 – Čadca, 17-18.10 – Turzovka , 30.10 – Futbalová aréna Korňa. Čas , organizáciu a zmeny si spresnia jednotlivé družstva individuálne.

Ostatné technické náležitosti:

Hracia plocha: 45x25

Brány: 5x2

Hrací čas: 3x25´ pre A skupinu , 1x20´pre B skupinu.

Lopty: č.4

Štart hráčov : na súpisku potvrdenú zástupcom klubu , detským resp . telovýchovným lekárom . Kópiu súpisky zaslať do 26.8.2015 na ŠTK ObFZ Kysúc.

Počet hráčov: 5+1

Striedanie : Hokejovým spôsobom , bez obmedzenia počtu striedajúcich , v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu.

PRAVIDLO XI. PF – Hráč mimo hry neplatí

Rozhodca: Zabezpečia jednotlivé družstvá.

Občerstvenie: Zabezpečí domáce družstvo.

Štartovné : 0

Osobitné nariadenie: Pre každé stretnutie bude vyhotovený papierový zápis , po stretnutí doplnený o výsledok a strelcov gólov a zaslaný na ŠTK ObFZ Kysúc do 48 hod po stretnutí . Zodpovedný za zaslanie zápisu je domáci oddiel.

Kontaktné osoby: Čadca- Eduard Gábriš 0918993080,  KNM- František Mrmus 0903654809, Krásno – Jozef Králik 0908927525, Nesluša – Michal Kloták 0907371354, Turzovka- Pavol Škorník 0905609724, Makov – Martin Pavlík 0905 502509, Vadičov – Anton Mrmus 0902697083, Slovenia- Vladimír Šurina  0905757181, Skalité – Ľubomír Kultán 0905281848 , Milošová – Jozef Chabroň 0903239780, Raková – Jaroslav Mravec 0917305170

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 18.7.2015 od 09:00 hod. v budove ObFZ Kysúc

2. Školenie nových R sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2015. Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť prostredníctvom mailu: sekretariat@obfzkysuc.sk , poprípade telefonicky 0908934081

3. Upozorňujeme rozhodcov, že k 30.6.2015 im budú rozviazané dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov na základe § 252j zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Nové pracovné zmluvy budú uzatvorená na letnom seminári R.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,

- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,

- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),

- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,

- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,

- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,

- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,

- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,

- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),

- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

Pri výpočte odstupného podľa čl. 37 je potrebné si uvedomiť, že hráč, po dovŕšení 18. roku, sa považuje v zmysle matričnom za dospelého a jeho prestup teda smeruje do príslušného družstva dospelých nového klubu.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Správy zo sekretariátu

Sekretariát bude od 29.6.2015 otvorený v úradných hodinách od utorka do piatka.

Upozorňujeme hráčov aby si v predstihu vzhľadom na elektronické transfery zriaďovali hráčske kontá. Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu. Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy