Úradná správa č. 1 - 14/15

zo dňa 10.07. 2014

Konferencia ObFZ a Výkonný výbor  - Stanislav Špila

VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.07.2014

o.i schválil:

1. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013/2014

2. Rozpis súťaží ObFZ Kysúc 2014/2015.

3. Model súťaží ObFZ Kysúc 2014/2014.

4. Barážové stretnutie pre doplnenie 14.účastníka VI.ligy  dospelých TJ Slovan Ladonhora Vadičov - ŠK Javorník Makov .(Neprihlásenie sa  družstva Krásno B do súťaže)

zobral na vedomie:

1. Vyhodnotenie družobných stretnutí mládeže

2. Prípravu konferencie a aktívu ŠTK

Konferencia  na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.07.2014

o.i. schválila:

1. Mandátovú komisiu v zložení predseda: Miroslav Laš a členovia: Jozef Jurišta, Roman Koniar

Návrhovú komisiu v zložení predseda: Milan Černák a členovia:  Alojz Chnúrik, Štefan Plaček

Overovateľov zápisnice: Milan Škorník, František Mrmus

zobrala  na vedomie:

1. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ.

2. Správu o činnosti VV od posledného zasadania.

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013/2014 vo všetkých kategóriách.

4. Zaradenie družstiev do jednotlivých kategórii pre súť. ročník 2014/2015 s výnimkou zaradenia družstiev TJ Slovan Ladonhora Vadičov a ŠK Javorník Makov B do VI. resp. VII. ligy dospelých ObFZ Kysúc.

5. Zmeny v Rozpise súťaží 2014/2015.

VV na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 08.07.2014 za účasti štatutárnych zástupcov TJ Slovan Ladonhora Vadičov a ŠK Javorník Makov B

o.i schválil:

1. Zrušil pôvodné rozhodnutie VV zo dňa 4.7.2014 odohratie barážového stretnutia TJ Slovan Ladonhora Vadičov - ŠK Javorník Makov B .

2. Schválil na základe čl.23, čl.24, čl.25 a čl. 27 Súťažného poriadku SFZ a čl. 6  Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovanie do súťaží , zaradenie družstva ŠK Javorník Makov B do VI. ligy QUIK SPORT dospelých pre súťažný ročník 2014/2015.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF v FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B) zašlú vyplnenú, podpísanú a vytlačenú sezónnu súpisku na ObFZ v termíne do 30. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS ObFZ predložia FK na prvých MFZ, tieto rozhodcovia skontrolujú a zistenia uvedú v zápise o stretnutí.

2. Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK (Slovan Podvysoká, Beskyd Svrčinovec, Kysučan Korňa, Kysučan Ochodnica, Spartak Vysoká nad Kysucou), ktoré nepriložili k prihláškam do súťaže nasledovné kópie dokladov: výpis z Obchodného registra alebo registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla a osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je klub platcom DPH) usmernenie o ich doručenie na ObFZ najneskôr do 30.7.2014.

Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

4. Na základe rozhodnutia VV ObFZ, nebude Rozpis súťaží ObFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na web. stránke ObFZ tak aby sa dal vytlačiť. Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených ObFZ, aby nám najneskôr do 30.7.2014 zaslali - doručili na ObFZ mená, adresy, tel. čísla, emailovej adresy na štatutárov resp. funkcionárov v klube, ktoré budú následne zverejnené na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Zoznam klubov.

5. Kompletné vylosovanie súťaží dospelých nájdete na stránke www.futbalnet.sk v časti súťaže v priebehu budúceho týždňa.

Úsek dospelých

Na základe Aktívu a Konferencie SsFZ a Spravodaja SsFZ č.1 zo dňa 1.7.2014 a Aktívu a Konferencie ObFZ Kysúc dňa 4.7.2014 a mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru zo dňa 8.7.2014 zostupujúcimi z I. triedy ObFZ Kysúc do II. triedy  ObFZ Kysúc: TJ Slovan Ladonhora Vadičov, TJ Beskyd Svrčinovec a postupujúcimi z II. triedy  ObFZ Kysúc do I. triedy ObFZ Kysúc: FK Tatran Oščadnica, ŠK Javorník Makov a boli pridelené štartovné čísla dospelých nasledovne:

1. VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 3.8. o 16:30; posledné jesenné 26.10. o 14:00.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. Kysučan Korňa, 2. Snaha Zborov nad Bystricou, 3. Slovan Nová Bystrica, 4. Slovan Rudinská, 5. ŠK Radoľa, 6. KNM B Povina (HP Povina), 7. FK Čadca B (HP Horelica), 8. Tatran Turzovka, 9. TJ Pokrok Stará Bystrica, 10. ŠK Javorník Makov B (So UHČ), 11. TJ Tatran Oščadnica, 12. FK Nesluša, 13. TJ Slovan Podvysoká, 14. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou.

2. VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých  - 1. kolo 17.8. o 16:00,posledné jesenné 12.10. o 14:30.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Ochodnica, 2. TJ Beskyd Svrčinovec, 3. TJ Slávia Zákopčie, 4. TJ Olešná, 5. TJ Slovan Ladonhora Vadičov, 6. TJ Rozkvet Klubina, 7. OŠK Snežnica, 8. OŠK Rudina B (So UHČ), 9. FK Lodno, 10.TJ Spartak Radôstka.

Úsek mládeže

Na základe Aktívu a Konferencie SsFZ a Spravodaja SsFZ č.1 zo dňa 1.7.2014 a Aktívu a Konferencie ObFZ Kysúc dňa 4.7.2014 boli pridelené štartovné čísla mládeže nasledovne:

1. V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 31.8. o 13:30; posledné jesenné 12.10. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. Spartak Vysoká nad Kysucou (So UHČ dosp.), 2. MŠK KNM B (HP KNM), 3. TJ Kysučan Ochodnica, 4. FK Čadca B Horelica (HP Horelica, predz. dosp. B 3,5 hod.), 5. TJ Spartak Radôstka (predz. dosp.), 6. ŠK Javorník Makov (Ne o 12.00), 7. FK Polom Raková, 8. TJ Kysučan Korňa (predz. dosp.).

2. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 15- 1. kolo 3.8. o 10:00; posledné jesenné 26.10. o 10:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. TJ Kysučan Korňa, 2. TJ Beskyd Svrčinovec, 3. MŠK Snežnica (So 14:00), 4. TJ Kysučan Ochodnica, 5. OŠK Rudina, 6. FK REaMOS Kys. Lieskovec, 7. TJ Slávia Staškov (So 10:00, predz. U 13), 8. TJ Slovan Klokočov, 9. voľný žreb, 10. Spartak Radôstka (Ne, predz. U19), 11. ŠK Javorník Makov (Ne 10:00,predz. U 19), 12. FK Lodno (Ne, predz. dosp.),13. Slovan Podvysoká, 14. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. dosp).

3. IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U 13 - 1. kolo 17.8. o 12:00; posledné jesenné 19.10. o 12:00

vyžrebované čísla a výnimky – 1. FK Polom Raková, 2. MŠK Snežnica (Ne 10:00), 3. FK Tatran Turzovka (Ne, pred. U19 SsFZ), 4. TJ Slovan Podvysoká (So predz. U19 SsFZ), 5. TJ Slávia Staškov (So 12:00), 6. ŠK Javorník Makov (So predz. B)

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Letný seminár R sa uskutoční 25.7.2014 o 17.00 hod. v ŠPOTKLUBE Čierne. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedeného seminára zúčastniť.

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní. To znamená, že aktuálne MZF, vystavené za mesiac jún 2014 sú splatné do 10.7.2014 (štvrtok).

Upozorňujem na fakt, že od 1.8.2014 (najneskôr), SFZ platby šekom vôbec nebude prijímať (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde ...) ! Preto odporúčame uhrádzať platby za mesačnú zbernú faktúru prevodom alebo priamo vložením na účet SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy