Úradná správa č. 4 - 17/18

02.08.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme:

1.1 FK na zmenu v ZÁPISE O STRETNUTÍ  MFS. Je potrebná registrácia osoby/príslušnosti pred súťažným ročníkom 2017/18, táto registrácia je dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

K samotnej technickej stránke registrácií je len jedna pripomienka a to je jedinečnosť emailovej adresy - jedinečnosť emailovej adresy sa časom zruší, už je to v pláne vývoja.

Bližšie informácie:

Téma povinné a nepovinné osoby:

- keďže Zápis o stretnutí je a musí byť len jeden pre všetkých viac ako 400 súťaží, nie je možné určiť univerzálne, ktoré polia sú na ktorých úrovniach povinné a taktiež je nám jasné, že registrácia športových odborníkov “chvíľu” potrvá, nie sú všetky polia povinné (hlásateľ, videotechnik, lekár/zdravotník a podobne). Postupne však budeme tieto polia prepínať na povinné, predpokladáme že v zimnej prestávke, dovtedy je dosť času si športových odborníkov doregistrovať.

- čo sa týka trénerov a asistentov, tam je situácia nastavená tak, že podľa platných noriem musí mať každý tréner, asistenti, kondičný tréner a tréner brankárov potrebné trénerské vzdelanie a musia byť zaregistrovaný s potrebnou licenciou v matrike trénerov.

- Vedúci/tímový manažér, odporúčame aby to boli tímový manažéri, nemýľte si prosím Tímového manažéra ako rolu v ISSF a ako športového odborníka, od jarnej časti pravdepodobne tieto dve veci zlúčime

- Lekár / Zdravotník, najčastejší problém, pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak máte doktora, ten má svoju licenciu (osobné čislo), ak máte nejakého zdravotníka, do kolonky  Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu a podobne, Platnosť „od“ je povinná, platnosť „do“ nie je povinná.

- Masér, presne ako Lekár / Zdravotník

- Bezpečnostný manažér - Bezpečnostný manažér podľa zákona 1/2014

Na záver ešte odkaz na postup registrácie športových odborníkov http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

1.2 FK na zmenu SP č.48 -  V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

1.3. Skontrolovať platnosť RP pre súťažný ročník 2017/2018.

1.4. Uhradiť členské poplatky za kluby

Opätovne upozorňujem, že za klub sa platia členské poplatky len za hráčov, trénerov, asistentov, kondičných trénerov a trénerov brankárov. Platba klubu ako riadneho člena, právnickej osoby samozrejme tiež.

2. ŠTK nariaďuje:

2.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 13.08.2017 o 16.30 hod.:

Športový klub Nesluša - TJ Slovan Podvysoká (HP Rudinská)

FK Čadca "B" - OŠK Rudina (HP Horelica)

TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná

TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Radoľa

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Tatran Oščadnica - FK Vadičov (A)

FK Polom Raková- TJ Kysučan Korňa

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1. R,DZ ktorí neabsolvovali letny seminar, na nižšie uvedenom linku nájdete prednášku, ktorá bola prezentovaná na letnom seminári:

https://drive.google.com/file/d/0B3kqO3g-cOGHc2t1TzMtdGpDX1E/view

2. Prosím o naštudovanie, následne vyplňte tento video test, kde použijete informácie z prednášky

https://goo.gl/forms/d9Bou5M3AWJq5Ze63

Úspešné absolvovanie testu je podmienkou pôsobenia R a DZ v sezóne 2017/18

Nominovaní delegáti:

1.kolo 6.8.2017 o 16:30 VI. liga QUICK SPORT

FK Polom Raková - FK Čadca (B)  DS   Hurík,

FK Vadičov (A) - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) DS Jurišta,

ŠK Radoľa - TJ Spartak Radôstka DS Vojtuš

 

Správy zo sekretariátu

Usmernenie:

V súvislosti s tým, že aktuálne nastavený legislatívny rámec pripúšťa riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra v jednoduchých prípadoch, kde sa zjavne nejedná o spor o výšku odstupného ale o nesplnenie povinnosti člena SFZ uhradiť odstupné určené podľa predpisu SFZ, aj cez disciplinárne konanie (porušenie čl. 64 Disciplinárneho poriadku SFZ), je na mieste, aby v záujme dosiahnutia rýchleho a efektívneho vyriešenia nezaplatenia odstupného za amatéra, ktoré nesie znaky disciplinárneho deliktu, bolo takéto konanie vyriešené práve cez príslušnú disciplinárnu komisiu.

K otázke miestnej príslušnosti je potrebné uviesť, že klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú disciplinárnu komisiu, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil, pričom disciplinárne konanie začína až na základe podnetu, nie automaticky. Až v prípade vzniku sporu (napr. klub pred DK preukáže alebo bude tvrdiť, že existuje dohoda o inej výške odstupného za amatéra ako by mala byť podľa predpisu SFZ - čl. 37 RaPP) bude daná príslušnosť Komory SFZ pre riešenie sporov.

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.

Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.

Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“

DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru

UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

Futbalové zväzy