Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach ObFZ Kysúc Vybrané turnaje.

Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach ObFZ Kysúc Vybrané turnaje mládeže

(materiál schválený VV ObFZ Kysúc  21.2.2019  v Čadci)

 

Podpora uvedených turnajov má slúžiť na skvalitnenie konfrontácie našich mladých futbalistov s hráčmi zo zahraničia, prípadne iných regiónov. Výška príspevku na jednotlivé podujatia sa odvíja od počtu podporených podujatí.

 

Podmienky pre zaradenie turnaja v kategórii mládeže do systému podpory:

- žiadateľom je FK v pôsobnosti ObFZ Kysúc,

- turnaj sa uskutoční na teritóriu ObFZ Kysúc,

- organizátor pripravil toto podujatie (turnaj) už minimálne 1x v predchádzajúcom období.

 

Posudzovateľ (VV) zoberie do úvahy nasledovné kritériá v poradí:

- tradícia podujatia,

- účasť aspoň jedného účastníka zo zahraničia,

- účasť družstiev z iných regiónov,

- počet družstiev štartujúcich na turnaji,

 

Vykonávacie ustanovenia:

- klub  v pôsobnosti ObFZ, môže požiadať o zaradenie do systému podpory pre príslušný rok podaním žiadosti (vzor  žiadosti je prílohou tohto materiálu) vždy do konca apríla  príslušného roka,

- VV ObFZ posúdi zaslané žiadosti na základe stanovísk ŠTK, TMK  a sekretariátu a predloží návrh na májové rokovanie VV ObFZ,

- po zverejnení rozhodnutia VV ObFZ  budú organizátori turnajov informovaní o termíne a spôsobe vyúčtovania príspevku.

 

Prostriedky pridelené FK sú určené na:

- nevyhnutné náklady spojené s prípravou a organizáciou turnaja : vydanie buletínu, propozícií, prenájom priestorov a služieb, zabezpečenie činností ako rozhodca, časomerač, hlásateľ, zdravotné zabezpečenie, zakúpenie diplomov a pohárov, pitný režim a občerstvenie pre účastníkov turnaja,

 

Vyúčtovanie príspevku:

Organizátor zašle najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po skončení podujatia (v prípade konania podujatia v mesiaci december, po dohode s pracovníkmi sekretariátu ObFZ - obratom) nasledovné:

- propozície, bulletin, výsledkový servis,

- stručnú informáciu o celkových nákladoch na usporiadanie podujatia,

- kópie faktúr a kópie dokladov o úhrade týchto faktúr – bankový výpis, kópie pokladničných dokladov, prípadne iných dokladov – minimálne vo výške priznaného príspevku,

 

Zaslanie príspevku:

ObFZ  si vyhradzuje právo kontroly použitia prostriedkov. Po preverení účelovosti vynaložených prostriedkov a ostatných informácii, zašle ObFZ príspevok na účet organizátora podujatia. Nedodržanie termínu vyúčtovania, prípadne nedodržanie účelu využitia príspevku môže mať za následok jeho zníženie, prípadne jeho odňatie.

 

Spracovali: Špila, Rumanová

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy