Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF:

1. Dňom 31. augusta 2012 bude MaK ObFZ Kysúc akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť!

2. Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, došlo od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

· príslušnosť ku matrike – pre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),
b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené družstvo dospelých v súťažiach,
c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

· príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zruš. hosťovania) sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč smeruje). Napríklad, ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Kysúc, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

· hráčom (do 18 rokov žiadateľa potvrdzuje zákonný zástupca), · súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis, · doklad o úhrade poplatku vo výške 5,- €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený, · v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektr. podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach, u klubov riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie), · upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového (pozri videonávod)

· viď videodnávod · o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod) · poplatok 5,- € + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

· vyplniť tlačivo v elekt. podobe a vytlačiť, · len vo výnimočných prípadoch rukou – čitateľne · podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zást.), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ, RFZ) – bez tohto overenia žiadosť o transfer nevybaví · súhlas zástupcov maters. klubu · čitateľne mená a priezviská zást. matersk. klubu, pečiatka, podpis,· čitateľne meno a priezvisko zást. nového klubu, pečiatka a podpis · doklad o úhrade poplatku za matričný úkon – dospelí 10,- €, dorast (po ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) 7 €, žiaci 5 €.

 

NÁSLEDNE:

1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz RP, ŽP s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný (transfer) – zašle podklady doporučenou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že sa podklady k transferu doručia osobne a požaduje sa vykonanie záznamu na mieste, poplatok je 15 € (dospelí, dorast, žiaci).

2. V prípade, že má hráč RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostredníctvom ISSF, prípadne klub, v ktorom je hráč na hosťovaní (viď. videonávod) a zašle, doručí podklady na príslušnú matriku k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF. V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

3. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto ObFZ Kysúc RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Matričná komisia ObFZ Kysúc

?

Futbalové zväzy