Riadna Konferencia ObFZ Kysúc dňa 24.3.2017

Riadna Konferencia ObFZ Kysúc dňa 24.3.2017

Program:

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Kysúc

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správa mandátovej komisie

4. Schválenie programu konferencie

5. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ Kysúc

6. Správa o činnosti VV ObFZ Kysúc od poslednej Konferencie ObFZ Kysúc 18.03.2016.

7. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc

8. Schválenie Obsahového a organizačno – technického zabezpečenia Konferencie ObFZ Kysúc 2.12.2017

9. Voľba členov Volebnej komisie ObFZ Kysúc.

10. Schválenie Rokovacieho poriadku ObFZ Kysúc

11. Schválenie Volebného poriadku ObFZ Kysúc

12. Správa revíznej komisie

13. Schválenie hospodárenia ObFZ Kysúc v roku 2016

14. Schválenie rozpočtu ObFZ Kysúc na rok 2017

15. Schválenie zmeny Rozpisu súťaží ObFZ Kysúc 2016/2017

16. Diskusia

17. Informácia o prijatých uzneseniach

18. Záver

Futbalové zväzy